Terms & Conditions

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

Artikel 1 Algemeen

De websites met de url nortvi.com, nortvi.com/nl en nortvi.com/de (“Website”) zijn eigendom van Nortvi® (“Nortvi”). Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle bestellingen en aangeboden diensten via de Website.

Het bezoekadres van Nortvi is Singel 370, 1016 AH, Amsterdam, Nederland. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Nortvi is bereikbaar op telefoonnummer +31 85 8085 077. Nortvi is ook per e-mail bereikbaar via [email protected].

Nortvi B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75433486 en BTW-nummer NL860281644B01.

Artikel 2 Winkelgebied, producten, inhoud en specificaties

 • Indien op de Website een aanbod is opgenomen dat een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Alle functies, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten die op de Website worden beschreven of afgebeeld, behalve die van uw verzonden bestelling, kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde maten en gewichten kunnen kleine wijzigingen bevatten. Nortvi zal alle redelijke inspanningen leveren om de specificaties van alle producten nauwkeurig weer te geven, inclusief de toepasselijke kleuren, maar de werkelijke kleur die u ziet, kan afhankelijk zijn van uw computersysteem. De opname van producten of diensten op deze website op een bepaald moment impliceert of garandeert niet dat deze producten of diensten op enig moment beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten vast te stellen en na te leven met betrekking tot het bezit, het gebruik en de verkoop van elk item dat u op deze website hebt gekocht.
 • Het ontwerp van deze website, inclusief alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud, software en/of andere commerciële of niet-commerciële IT-componenten en plug-ins, en ander materiaal dat wordt weergegeven op of dat kan worden gedownload van deze website, is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gebruikt, behalve wanneer voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal is verleend. U mag de informatie of materialen die worden weergegeven op of die kunnen worden gedownload van deze website op geen enkele manier wijzigen of dergelijke informatie of materialen reproduceren of openbaar weergeven, uitvoeren of distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Elk ongeoorloofd gebruik van dergelijke informatie of materialen kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, intellectuele eigendomsrechten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteitswetten en andere wet- en regelgeving of rechten van derden.
 • Nortvi probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website volledig, nauwkeurig en altijd up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze Website soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie op deze website. Bovendien kan Nortvi informatie met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, behalve tijdens een lopende bestelling.

Artikel 3 Totstandkoming Koopovereenkomst

 • De Website toont een winkelgebied met Nortvi-producten en nodigt u daarbij uit tot het doen van een aanbod (bestelling). U doet een aanbod tot het aangaan van een koopovereenkomst (“Overeenkomst”) om een ​​product te kopen door de bestelprocedure op de website te volgen, de AV te accepteren en door op de knop “Bestelling plaatsen” aan het einde van het bestelproces te klikken. Nortvi bevestigt vervolgens de ontvangst van uw bestelling per e-mail. Deze e-mail houdt geen aanvaarding van uw aanbod in.
 • De Overeenkomst wordt pas aangegaan nadat Nortvi uw bestelling per e-mail heeft bevestigd.
 • Er zijn vier stappen die moeten worden doorlopen om een ​​bestelling op de Website te plaatsen: (1) u selecteert het product dat u wilt kopen (2) u vult alle vereiste en correcte klantgegevens in (3) u selecteert uw voorkeur betaalwijze (4) u accepteert de algemene voorwaarden. Als er enige onjuiste of ontbrekende informatie is, zal onze website dit voor u benadrukken.

Artikel 4 Prijzen

• Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Artikel 5 Land van levering en leveringsvoorwaarden

 • Bestellingen binnen de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zweden worden gratis verzonden. Voor alle andere landen bedragen de verzendkosten 4,95 euro.
 • Leveringen kunnen alleen worden gedaan op het door de klant opgegeven afleveradres dat is bevestigd in de orderbevestiging.
 • Levertijden zijn altijd indicatief en niet bindend. Het is niet mogelijk om een ​​vaste bezorgdatum of -tijd vast te stellen. Leveringen vinden doorgaans plaats op weekdagen tussen 09-00 uur en 22-00 uur.
 • De relevante levertijd van de Nortvi producten staat vermeld op de Website. Indien het product niet op voorraad is of wij niet in staat zijn om het te leveren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voordat wij uw bestelling accepteren.

Artikel 6 Inhoudslinks

 • Het is niet toegestaan ​​om een ​​link van een andere website naar een pagina op deze Website te creëren of te onderhouden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nortvi. Het is verboden om deze website of enige informatie of materiaal dat op deze website wordt weergegeven in frames of via soortgelijke middelen op een andere website te gebruiken of weer te geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nortvi.

Artikel 7 Herroepingsrecht

 • U heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na levering van uw gekochte product de Overeenkomst vrij te herroepen.
 • Als u de Overeenkomst wilt herroepen, moet u een e-mail sturen naar [email protected]. Ons klantenserviceteam zal u helpen en u dient het product binnen veertien (14) dagen na het herroepen van de Overeenkomst naar het door Nortvi opgegeven retouradres te sturen.
 • Indien u de betaling al heeft gedaan, storten wij deze zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30 dagen) nadat de Overeenkomst is opgezegd, onder aftrek van eventuele kosten in verband met administratie en het retourproces, terug op het door u opgegeven kaart- of bankrekeningnummer, mits wij tijdig alle juiste en betalingsgegevens hebben ontvangen.
 • Als er een redelijk vermoeden bestaat dat het geretourneerde product is gebruikt en niet meer in perfecte originele staat of in de originele verpakking (indien mogelijk) is, behoudt Nortvi zich het recht voor om acceptatie van een geretourneerd product te weigeren of de betaalde aankoop slechts gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 8 Garantie

 • Nortvi biedt op alle koffers een levenslange garantie en op alle tassen twee (2) jaar garantie. De garantie geldt voor materiaal- en/of fabricagefouten die bij normaal gebruik problemen kunnen veroorzaken. De garantie is mogelijk niet van toepassing in de volgende gevallen:

(a) Als het slijtage als gevolg van normaal gebruik betreft.

(b)Als er wijzigingen aan het product zijn aangebracht, inclusief reparaties die niet door Nortvi zijn uitgevoerd.

(c) Indien het originele aankoopbewijs niet kan worden overlegd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

(d) Als het defect of de beschadiging het gevolg is van oneigenlijk of ondoordacht gebruik.

(e) Als het gebrek of de schade het gevolg is van externe oorzaken.

(f) Als het defect of de beschadiging het gevolg is van opzet, grove schuld of onzorgvuldig gebruik en onderhoud.

 • Mocht u gebruik willen maken van uw garantie, dan zullen wij ons uiterste best doen om uw product te repareren. Als het niet mogelijk is om uw product te repareren, zullen wij u een vervangend artikel verstrekken, afhankelijk van beschikbaarheid. Als dat niet mogelijk is, vervangen we het door een artikel met dezelfde handelswaarde.
 • Als zich een gebeurtenis voordoet die onder deze garantie valt, zal Nortvi uw product binnen 30 dagen na ontvangst repareren of vervangen.
 • De garantie blijft van toepassing op het gerepareerde of vervangen product, de oorspronkelijke garantieperiode wordt echter niet verlengd.

Artikel 9 Klantenservice

 • De klantenservice van Nortvi is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur, telefonisch: +31 85 8085 077 of per e-mail: [email protected]. We zullen ons uiterste best doen om elke mogelijke klacht zo snel mogelijk te verhelpen en ervoor te zorgen dat u te allen tijde tevreden bent met onze producten.

Artikel 10 Beperking van aansprakelijkheid

 • Nortvi is niet verantwoordelijk voor eventuele misverstanden of vertragingen als gevolg van (elektronische) communicatie tussen u en Nortvi. Eventuele typefouten, kleurverschillen of afwijkingen in productinformatie of prijzen, zowel op de Website als in andere uitingen van Nortvi, worden uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen niet tegen Nortvi worden gebruikt.
 • In geval van productschade is Nortvi, ongeacht het gestelde in artikel 8 (Garantie), slechts aansprakelijk voor het aankoopbedrag van het Nortvi product.
 • Nortvi kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan u of een derde partij als gevolg van het gebruik van het gekochte product (of de verpakking), of als gevolg van een tekortkoming van Nortvi, haar werknemers of derden gebruikt.
 • De aansprakelijkheid van Nortvi is altijd beperkt tot maximaal € 200,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt, tenzij dergelijke schade te wijten is aan een opzet of grove schuld van Nortvi. Nortvi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Nortvi totdat deze op grond van de Overeenkomst door de klant zijn is en volledig door Nortvi is ontvangen.

Artikel 12 Overmacht

Nortvi is niet verplicht om verplichtingen jegens de klant na te komen of anderszins uit te voeren onder de Overeenkomst indien Nortvi wordt gehinderd of beperkt (a) door welke oorzaak dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, (i) brand, explosie, overstroming, storm, aardbeving , vloedgolf, oorlog, militaire operatie, nationale noodsituatie, burgerlijke onlusten of een andere gebeurtenis van het type van het voorgaande, (ii) staking of ander geschil met arbeiders of vakbonden (ongeacht de redelijkheid van het voldoen aan de eisen van dergelijke arbeiders of vakbonden), (iii) pandemieën of andere ziekten zoals covid-19 of andere bekende en onbekende ziekten en/of virusuitbraken (iv) overheidsmaatregelen of wetgeving of (v) tekort aan voorraden of transport, of distributie toe te schrijven aan (een ) mechanisch of ander defect of defect, of (b) door een oorzaak buiten de macht van Nortvi, al dan niet vergelijkbaar met een van de bovengenoemde oorzaken, heeft Nortvi het recht naar eigen goeddunken, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst te ontbinden t geheel of gedeeltelijk, en eventuele leveringen kunnen blijvend worden verminderd en/of opgeschort.

Artikel 13 Gegevens privacy

Belangrijke informatie met betrekking tot uw gegevens privacy vindt u hier.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Nortvi en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 • Nortvi is niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie. Nortvi zal echter zijn uiterste best doen om eventuele problemen met de klant op te lossen via zijn klantenservice om juridische maatregelen te vermijden.
Shopping cart0
There are no products in the cart!
0